نشریه ی علمی-پژوهشی ” نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی”

این نشریه، تا پاییز سال ۱۳۹۱، با عنوان” علوم و فناوری غذایی” «ISSN:2251-6476» چاپ شده است. بر اساس مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رأی شصت و نهمین جلسه‌ی کمیسیون مذکور مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۹، مجله‌ی علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، دارای شرایط درجه‌ی علمی ـ پژوهشی شناخته شد. به استناد مصوبات کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه ی ” نوآوری در علوم و فناوری غذایی” (ISSN:۲۴۲۳-۴۹۶۶)دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، از شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، حائز مرتبه ی علمی- پژوهشی از وزارت علوم گردید.